ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
31 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
737

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2HMrMxa --- งานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
918

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 หน้า SF โรบินสันสุพรรณบุรี

นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1192

นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน อยากมีปริญญาตรี ๒ ใบ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
826

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
360

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2562 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
977

เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
488

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรพระปริยัติศาสนา เพื่อรักษา สืบทอด เผยแผ่พระธรรมวินัย

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
2981

ข่าวดี! รับสมัครเข้าศึกษากรณีพิเศษ (โควต้า) เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ หรือ ดนตรีพื้นบ้าน หรือ การเทศน์ จ่ายค่าเทอมเพียง 2,150 บาท (ปริญญาตรี) ทุกหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร จ่ายค่าเทอมเพียง 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
779

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Facebook