คณะครุศาสตร์

ประวัติคณะครุศาสตร์

       คณะครุศาสตร์ เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา นับเป็น คณะที่ ๒ ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ ในระยะแรกจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ ภาค วิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ ได้ปรับปรุงโดยแบ่งเป็น ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารการ ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันคณะครุศาสตร์แบ่งการบริหารงานออกเป็น สํานักงานคณบดี ภาควิชาจิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน โรงเรียน บาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และมีกลุ่มงานหรือโครงการพิเศษ

วัตถุประสงค์

๑. ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร บุคคลทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อ เพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาการอันจะนําไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาสังคมในวิชาชีพครู อันมีคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง

๒. ผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นําด้านจิตใจและ ปัญญาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

๓. ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่วัด ชุมชน และสังคม

๔. นําวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูทั้งด้านบริหาร บริการ และการวิจัย

จุดมุ่งหมาย

๑. บัณฑิตที่มีความรู้จริงและรอบรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนตามแนวทาง พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์การสอนอื่นๆ

๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและ การสอนทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

๓. สร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้นําทางวิชาชีพครูตามวิถีพุทธอย่างยั่งยืน

๔. พัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นําจิตใจและปัญญามีความ สามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มี ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

๕. ตระหนักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม และธํารง รักษาเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย


หลักสูตรที่เปิดสอน

ด้านการจัดการศึกษา ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ สาขาวิชา (หลักสูตร ๕ ปี) ได้แก่

๑. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๔. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับประกาศนียบัตร ๒ สาขา คือ

ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)

และประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท ๓ สาขา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ระดับปริญญาเอก ๑ สาขา คือ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ทําเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ 

๑. พระมหาจําลอง ภูริปญโญ (สารพัดนึก) วัดอนงคาราม พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๒๑ (ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จําลอง สารพัดนึก) 

๒. พระมหากนกพันธุ์ องควณโณ (นงนุช) วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๓ 

๓. พระมหาณรงค์ จิตตโสภโณ (เชิดสูงเนิน) วัดมหาพฤฒาราม พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๓ (ปัจจุบัน พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา) 

๔. พระมหากิตติ อตตาโภ วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔ ๕. พระประสิทธิสุตตคุณ (สวัสดิ์ อตุถโชโต) วัดสระเกศ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๐

(ปัจจุบัน พระเทพพุทธิมงคล วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนท์) 

๖. พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญญาคโม) วัดอรุณฯ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๓ 

๗. พระครูวินัยธรสุเมธ ธีรธมุโม วัดมหาธาตุฯ พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๖ 

๘. พระมหาขุนทอง สุวณณเมโธ วัดสามพระยา พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๒ (ปัจจุบันเป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) 

๔. พระครูปลัดมารุต วรมงคโล,ผศ.ดร. วัดราชโอรสาราม พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๑

และ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

๑๐. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. วัดปทุมคงคา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

๑๑. พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบันเข้าสู่เว็บไซต์คณครุศาสตร์