บทความวิชาการ
โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
19 ก.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
1131

ผู้แต่ง :: พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.

เมื่อได้รับมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธาในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ก็ดำเนินการจัดตั้งโรงทานครอบคลุมทุกภูมิภาคใน 6 แห่งทั่วประเทศคือที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ และที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันนี้อาตมาเดินทางมาร่วมกับโรงทานวิทยาเขตขอนแก่นได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้อสม.เขตตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และออกไปมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายวัดบ้านเลิง ผู้ป่วยติดเตียงหลายคน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาค 4 โรงพยาบาลขอนแก่นสาขา2 เป็นต้นทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ข้อน่าสังเกต ผู้ป่วยติดเตียงกว่า 99 เปอร์เซ็น มาจากโรคความดันโรหิตสูงและเบาหวานทั้งนั้นเลย พอมาลงที่ใตก็รักษายากแล้ว น่าสนใจในเรื่องนี้ สุขภาพมวลรวมของคนในประเทศเรา อาหาร เครื่องดื่ม วิถึชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลก่อเกิดโรคทั้งสิ้น นี่ขนาดคนในชนบทนะ วันนี้ผู้ป่วยติดเตียงจะลำบากมากซึ่งปกติก็ลำบากอยู่แล้ว ยิ่งโควิด-19 ระบาดคนตกงานมากขึ้น รายได้ลดลงแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาตมาได้ลงพื้นที่ทำนองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนประกอบกับส่วนตัวก็เป็นลูกชาวนาชนบทอีสานที่ยากจนอยู่แล้ว จึงมองเห็น รับรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวชนบทได้เป็นอย่างดี วันนี้งบประมาณและแผนงานจะต้องลงไปในชนบทให้มาก การศึกษา การสาธารณสุข คุณภาพชีวิตของคนในประเทศจะต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง เช่น โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล จะต้องเน้นการป้องกัน เน้นป้องกันมากกว่าการรักษา วันนี้เราได้สูญเสียบุคลากรของชาติและงบประมาณของประเทศไปจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อการรักษา ซึ่งก็เป็นปลายเหตุ ในต่างจังหวัด ถ้ามหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ประจำอำเภอ และโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล เน้นให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และเน้นการการป้องกัน เช่น ส่งเสริมให้ออกกำลังกาย การกินอยู่หลับนอนที่ถูกต้อง สุขภาพจิตที่ดีที่เอื้อต่อสุขภาพร่างกาย วิถีชีวิตประจำวัน เป็นต้น ขออนุโมทนาทุกท่าน ทุกคนที่บริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ ขอทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอุปัทวันอันตรายทั้งปวง ตลอดกาลนาน เทอญ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 #เจ้าคุณประสาร