บทความวิชาการ
มจร ปล่อยคาราวานรถจัดตั้งโรงทาน
19 ก.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
1206

ผู้แต่ง :: พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.


วันนี้ ( 27 พค.) พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพปวรเมธี ประธานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มจร นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในทุกภาคส่วน และผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วย ดร.อโนมา วิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณไชยา มิตรชัย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นต้น ได้ร่วมกันรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยปัจจัยเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการข่วยเหลือ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงทานในสังกัดวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 6 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย
1.ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
2.ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
3.ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4. ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ในทุกโรงทานจะได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคประมาณแห่งละ1.5 ตัน พร้อมกับรับมอบปัจจัยสนับสนุนด้วย และวันนี้ส่วนใหญ่ จะเน้นมอบปัจจัยสนับสนุนเป็นหลักเพื่อโรงทานจะได้นำไปซื้อสิ่งของเข้าโรงครัว ตามสะดวก การนำปัจจัยไปซื้ออาหารเองในแต่ละพื้นที่จะสะดวกกว่าที่จะขนส่งสิ่งของจำนวนมากไปจากส่วนกลาง
การจัดตั้งโรงทานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็มุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่บุคลากรได้เสียสละทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยโรงทานจะเปิดให้การบริการไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โรงทานจะเป็นโรงทานเคลื่อนที่ คือเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วจะได้นำไปเสิร์ฟให้ถึงที่
พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564