สายตรงอธิการบดี


หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถติดต่อไปได้ที่ คลิกลิงค์

ข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านส่งไปจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย