สายตรงอธิการบดี


หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านส่งไปจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย