อธิการบดี
สารจากอธิการบดี
สถานะบทบาทและทิศทาง
สถานะบทบาทและทิศทาง
ข้อมูลวันที่ 23 ส.ค. 61 | 1025

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.