บทความวิชาการ
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11 พ.ย. 56 | บทความวิจัย
874

ผู้แต่ง :: ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น

ชื่อผู้วิจัย : ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
วันสำเร็จการศึกษา : 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๓) เพื่อเปรียบเทียบความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างเพศ อายุ ชั้นปี และวุฒิการศึกษา การดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีเชิงสำรวจ (Survey Reserach) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชั้นปีที่ ๔ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๖๓ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าปฏิบัติธรรม ๓๖๓ รูป/คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับดังนี้ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รองลงมาคือด้านความมีเหตุผล และด้านความพอประมาณ ตามลำดับ