บทความวิชาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิต มจร.วข.อุบลราชธานี
11 พ.ย. 56 | บทความวิจัย
646

ผู้แต่ง :: ผศ.บัญชา จำปารักษ์

ชื่อผู้วิจัย : ผศ.บัญชา จำปารักษ์
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
วันสำเร็จการศึกษา : 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิต และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จำแนกตามประเภท สาขาที่ศึกษา ชั้นปี ผลการวิจัยพบว่า วิชามนุษย์กับสังคม วิชาภาษากับการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนวิชาปรัชญาเบื้องต้นและวิชาวัฒนธรรมไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไปทางการเรียน ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ได้พบว่า ทั้ง ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม สามารทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี สมควรสนับสนุนในการนำปัจจัยดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการศึกษามากขึ้น