ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 29
29
ส.ค.
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)
9:00 - 18:00 น.
อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
12
มิ.ย.
วันเปิดภาคการศึกษา
8:00 - 15:35 น.
มหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง
07
มิ.ย.
ประกาศผลผู้สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
13:00 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
01
มิ.ย.
สอบคัดเลือก - สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
8:30 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
23
พ.ค.
พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนกลาง
16
พ.ค.
โครงการสัมนาบัณฑิตก่อนเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร
8:00 - 17:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ส่วนภูมิภาค
11
พ.ค.
เททองหล่อพระประธานประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
8:00 - 16:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ส่วนภูมิภาค
05
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
9:00 - 15:00 น.
เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ส่วนภูมิภาค
Facebook