ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 33
04
ก.พ.
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
31
ธ.ค.
สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทยวิถีพุทธ ๖๓
18:00 น.
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ส่วนกลาง
17
ธ.ค.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
6:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ส่วนกลาง
26
ต.ค.
กฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
อุโบสถกลางน้ำ
ส่วนกลาง
26
ก.ค.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
8:30 - 11:00 น.
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)
ส่วนกลาง
24
ก.ค.
07
มิ.ย.
ประกาศผลผู้สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
13:00 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
01
มิ.ย.
สอบคัดเลือก - สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
8:30 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
Facebook