ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 28
12
มิ.ย.
วันเปิดภาคการศึกษา
8:00 - 15:35 น.
มหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง
07
มิ.ย.
ประกาศผลผู้สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
13:00 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
01
มิ.ย.
สอบคัดเลือก - สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
8:30 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
23
พ.ค.
พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนกลาง
20
พ.ค.
พิธีซ้อมย่อยรับปริญญา (ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 64 ส่วนกลาง)
12:00 - 17:00 น.
หอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
ส่วนกลาง
11
พ.ค.
เททองหล่อพระประธานประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
8:00 - 16:00 น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ส่วนภูมิภาค
05
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
9:00 - 15:00 น.
เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ส่วนภูมิภาค
02
พ.ค.
งานจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 17
8:00 - 16:00 น.
ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
ส่วนกลาง
Facebook