ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 98
29
ธ.ค.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๔๖๔
13:00 - 17:00 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔
ส่วนกลาง
13
ธ.ค.
เจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนสำหรับบุคลากร มจร ประจำปี 2564
8:00 น.
อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
09
ธ.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
08
ธ.ค.
วันประสาทปริญญา ประจำปี 2564
8:00 - 17:00 น.
หอประชุม มวก. 48 พรรษา
ส่วนกลาง
30
พ.ย.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๔๖๔
13:00 - 17:00 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔
ส่วนกลาง
11
พ.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
01
พ.ย.
เจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนสำหรับบุคลากร มจร ประจำปี 2564
8:00 น.
อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
27
ต.ค.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๔
13:00 - 17:00 น.
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔
ส่วนกลาง
23
ต.ค.
วันปิยมหาราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง
Facebook