ธรรมาภิบาล
พระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี พบประชาคม มจรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย