ธรรมาภิบาล
พระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี พบประชาคม มจรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย