ธรรมาภิบาล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย