บทความวิชาการ
การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14 ม.ค. 58 | บทความวิจัย
970

ผู้แต่ง :: นายสาคร ธระที และ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ชื่อผู้วิจัย : นายสาคร ธระที และ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท 
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์) 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : วันสำเร็จการศึกษา : 2553 


 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษา การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นิสิตชาวต่างประเทศระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 /2552 จำนวน 318 รูป/ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไป หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 318 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นพระภิกษุ จำนวน 196 รูป คิดเป็นร้อยละ 85.22 เป็นฆราวาส จำนวน5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 เป็นภิกษุณี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พบว่า นิสิตต่างประเทศมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง