บทความวิชาการ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน ฯ
06 พ.ย. 56 | บทความวิจัย
603

ผู้แต่ง :: นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ และ นางนฤมล ดวงแสง

ชื่อผู้วิจัย : นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ และ นางนฤมล ดวงแสง
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
วันสำเร็จการศึกษา : 2553

บทคัดย่อ


ชื่อรายงานการวิจัย :
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

     การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการป้องกันปัญหาสารเสพติด และศึกษาการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด ผู้นำชุมชนระดับอำเภอ ผู้นำชุมชนระดับตำบล ผู้นำครอบครัว ระดับอำเภอ ผู้นำครอบครัวระดับตำบล เยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ใช้กุล่มประชากร ซึ่งเป็นพระสงฆ์จำนวน ๒๕ รูป เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ๒๓ คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบ แบ่งชั้นภูมิ กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้นำชุมชนระดับอำเภอ ๑๓๒ คน ผู้นำชุมชนระดับตำบล ๑๓๖ คน ผู้นำครอบครัวระดับอำเภอ ๑๕๙ คน ผู้นำครอบครัวระดับตำบล ๑๖๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙๙๗ รูป/คน ผลการศึกษาการนำหลักพุทธธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติดตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ผู้นำชุมชนระดับอำเภอมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘ผู้นำชุมชนระดับตำบลมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙ ผู้นำครอบครัวระดับอำเภอ มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๕ ผู้นำครอบครัวระดับตำบลมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหา สารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐ พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐