บทความวิชาการ
พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย*
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1247

ผู้แต่ง :: โชติวโร พระมหาประย

Title : พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย*

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : โชติวโร พระมหาประย

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย