บทความวิชาการ
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
964

ผู้แต่ง :: พลอยแสง เกรียงศักด

Title : การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : พลอยแสง เกรียงศักด

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย