บทความวิชาการ
พลังจิตอาสาจากเจตนา สร้างรัก ศรัทธา ผูกหลักสามัคคี
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1221

ผู้แต่ง ::

Title : หลักและศิลปะการพูด

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : วิศิษฏ์ใจงาม อภิพัธน์

Secondary Authors : ขวัญคง จิรพจน์

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช