บทความวิชาการ
กลยุทธ์การหางานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1188

ผู้แต่ง ::

Title : กลยุทธ์การหางานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : บุญทวี ปรีชา

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย