บทความวิชาการ
การปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า : ความสำเร็จภายใต้รัฐพุทธูปถัมภ์
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1224

ผู้แต่ง ::

Title : การปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า : ความสำเร็จภายใต้รัฐพุทธูปถัมภ์

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : วรรณทอง ผดุง

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย