บทความวิชาการ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1073

ผู้แต่ง ::

Title : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : งามประโคน สิน

Secondary Authors : แสงนนท เกษม

Advisor : ธนปญฺโญ พระมหาสมบั

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย