บทความวิชาการ
คนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1099

ผู้แต่ง ::

Title : คนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : ศรีนอก สมชัย

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย