บทความวิชาการ
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษา
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1409

ผู้แต่ง ::

Title : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษา

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : ศรีวิชัย สุทธิพงษ์

Secondary Authors : พระครูวิรุฬห์สุตคุณ

Advisor : พระครูกิตติญาณวิสิฐ

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย