บทความวิชาการ
กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์
07 ส.ค. 61 | สารนิพนธ์
1378

ผู้แต่ง :: พระเทพปริยัติเมธี

Title : กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : พระเทพปริยัติเมธี

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์