บทความวิชาการ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1650

ผู้แต่ง ::

Title : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : พระครูปริยัติกิตติธำรง

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย