บทความวิชาการ
พุทธศาสนากับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการปกครอง
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1191

ผู้แต่ง ::

Title : พุทธศาสนากับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการปกครอง

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : จำปารักษ์ บัญชา

University : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี