บทความวิชาการ
ศาสตร์แห่งพระราชากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
03 พ.ค. 61 | สารนิพนธ์
1262

ผู้แต่ง ::

Title : ศาสตร์แห่งพระราชากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2561

Authors  : ศรศักดา สุพิมล

University :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี