บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย
21 พ.ค. 62 | สารนิพนธ์
1206

ผู้แต่ง :: พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.

ดาวน์โหลด

เปิดอ่าน