บทความวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
25 ม.ค. 63 | พระพุทธศาสนา
1787

ผู้แต่ง :: พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.


ดาวน์โหลด

ไฟล์บทความ