บทความวิชาการ
Buddhism in Thai life : Thai model for ASEAN (พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตไทย : แบบอย่างการดำเนินชีวิตสำหรับอาเซี่ยน)
01 มี.ค. 60 | สารนิพนธ์
825

ผู้แต่ง ::

Title : Buddhism in Thai life : Thai model for ASEAN (พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตไทย : แบบอย่างการดำเนินชีวิตสำหรับอาเซี่ยน)

Publication Type : สารนิพนธ์

Year of Publication : 2559

Authors  : Kuppako D

University :  Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University