บทความวิชาการ
ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา
29 ธ.ค. 60 | พระพุทธศาสนา
609

ผู้แต่ง :: พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.