บทความวิชาการ
มหาสุบินชาดกกับปรากฏการณ์ในสังคมไทย สังคมโลก
27 ธ.ค. 60 | พระพุทธศาสนา
528

ผู้แต่ง :: พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), ผศ.ดร.