บทความวิชาการ
ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
474

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.