บทความวิชาการ
วิพากษ์ทางสายกลางของอาริสโตเติล เปรียบเทียบกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
431

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร.