บทความวิชาการ
นิพพาน : อัตตา หรืออนัตตา ?
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
527

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.