บทความวิชาการ
สถานการณ์และทิศทางของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
747

ผู้แต่ง :: แปลและเรียบเรียงโดย พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.