บทความวิชาการ
“พระสัมมาสัมพุทธะ” ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
499

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.