บทความวิชาการ
พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณสมถะ ๗: ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาวินัย และติณวัตถารกะ
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
444

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.,ดร.