บทความวิชาการ
พระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
469

ผู้แต่ง :: แปลและเรียบเรียงโดย พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.