บทความวิชาการ
บทวิเคราะห์วัชรยาน ตอนที่ ๔ พระธยานีพุทธะกับตระกระกูลทั้ง ๕ แห่งหมู่เทพ, อิทธิพลแห่งพุทธวัชรยาน(ตันตระ)ต่อฮินดูตันตระ
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
708

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.