บทความวิชาการ
ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาในสังคมทุนนิยม : บทเรียนจากลัทธิโอมชุนริเกียว
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
451

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.