บทความวิชาการ
ทางสายกลางคือปรัชญาสำหรับนักบริหาร: วิธีบริหารจัดการชีวิตสู่ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
05 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
624

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.