บทความวิชาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่: แนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการ
05 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
1386

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.