บทความวิชาการ
หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
05 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
961

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.