บทความวิชาการ
แนวบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขในรัฐ: บทเรียนจากคัมภีร์พระพุทธศาสนากับแนวปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน
05 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
908

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.