บทความวิชาการ
อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน๑
27 มี.ค. 61 | พระพุทธศาสนา
424

ผู้แต่ง :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์

อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน๑

ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ (2558)