อธิการบดี
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถติดต่อไปได้ที่ rector@mcu.ac.th
ข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านส่งไปจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา