ปฏิทินกิจกรรม
งานครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
ส่วนกลาง
340
วันที่ :
12 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
เวลา :
9:00 - 16:30 น.
สถานที่จัดงาน :
หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
ผู้จัดงาน :
มจร ส่วนกลาง
รายละเอียดกิจกรรม :

งานครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางติดต่อ :
แผนที่ :
หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา