ปฏิทินกิจกรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
ส่วนกลาง
824
วันที่ :
17 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
เวลา :
6:00 น.
สถานที่จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

- นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- นิสิตคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลามรรค ๘ สวนเวฬุวัน(สวนไผ่) พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ช่องทางติดต่อ :
- คณะพุทธศาสตร์ ผู้ประสานงาน พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. โทร. ๐๙-๓๙๙๕-๔๙๙๕ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ โทร. ๐๘-๙๔๔๑-๒๒๑๕ นายดวงดี โอฐสู โทร. ๐๘-๙๕๑๖-๗๕๔๔ - คณะครุศาสตร์ ผู้ประสานงาน - คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ประสานงาน ๐๘๑-๗๓๖-๑๘๓๑, ๐๘๔-๑๐๗-๘๔๓๑ - คณะสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน พระครูปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร ๐๘๙-๘๐๘-๔๗๖๕ นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง ๐๘๔-๕๖๘-๐๗๙๖