ปฏิทินกิจกรรม
ครอบครัวสันติศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลนิสิตมหาจุฬา
ส่วนกลาง
508
วันที่ :
28 พ.ค. 63
สถานที่จัดงาน :
มจร
ผู้จัดงาน :
มจร
รายละเอียดกิจกรรม :

#ครอบครัวสันติศึกษา

#ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลนิสิตมหาจุฬา

#วิชามหาวิทยาลัยสงฆ์กับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

28 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น.

ขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ครอบครัวสันติศึกษา ที่สะดวก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ณ หอฉัน ชั้น 2 มหาจุฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ภายใต้ รายวิชา มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ของนิสิตปริญญาเอก รุ่น 4 ของหลักสูตรสันติศึกษา เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณร โดยมีทั้งนิสิตไทยและนานาชาติ 300-500 รูป จึงแจ้งข่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน และได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งนี้ จาก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

สาราณียธรรม

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.

อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร

28 พฤษภาคม 2563ช่องทางติดต่อ :