ปฏิทินกิจกรรม
พิธีประสาทปริญญา
ส่วนกลาง
1803
วันที่ :
09 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
สถานที่จัดงาน :
หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
แผนที่ :