ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12
ส่วนกลาง
1117
วันที่ :
09 ธ.ค. 64
เวลา :
13:30 - 17:00 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ผู้จัดงาน :
กองกลาง และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :
ช่องทางติดต่อ :
แผนที่ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา