ปฏิทินกิจกรรม
วันประสาทปริญญา ประจำปี 2564
ส่วนกลาง
5606
วันที่ :
08 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
เวลา :
8:00 - 17:00 น.
สถานที่จัดงาน :
หอประชุม มวก. 48 พรรษา
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :

กำหนดการวันประสาทปริญญา ประจำปี 2564

 • 8 ธันวาคม 2564 ปาฐกถา
 • 9-10 ธันวาคม 2564 พิธีซ้อมรับปริญญา
 • 11-12 ธันวาคม 2564 พิธีประสาทปริญญา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 • พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
 • ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
 • สภามหาวิทยาลัยเลือก พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 • อนุมัติแต่งตั้ง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 • อนุมัติแต่งตั้ง พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ), ดร. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
 • อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ
 • อนุมัติแต่งตั้ง พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยา
 • อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 45 รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน
 • อนุมัติให้เข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 จำนวน 54 คน
 • อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
 • อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย
 • อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
 • อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา


ช่องทางติดต่อ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 โทรศัพท์ 0 3524 8000 - 5 โทรสาร 0-3524-8006
แผนที่ :